Kamis, 21 November 2013

HAKEKAT HIDUP MANUSIA?


HAKEKAT MANUSIA

       Qur’an Surat  as-Sajdah ayat 7-9
“Yang membuat segala sesuatu yang Dia CIPTAKAN SEBAIK-BAIKNYA dan Yang memulai penciptaan MANUSIA DARI TANAH. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia MENYEMPURNAKAN dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaan-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur
  
      Qur’an Surat ath-Thin ayat 4
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam BENTUK YANG SEBAIK-BAIKNYA

An-Nisa’ ayat 28
“Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumNya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan LEMAH

      Al-ma’arij ayat 19-21
“Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat KELUH KESAH LAGI KIKIR. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir”

MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH

      Qur’an Surat adz-Dzariyat ayat 56
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka MENYEMBAH-KU

      Qur’an Surat al-Bayyinah ayat 5
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya MENYEMBAH ALLAH dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”

 
MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH
      Qur’an Surat al-Baqoroh ayat 30
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang KHALIFAH di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui

      Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar
“Ketahuilah… Setiap dari kalian adalah PEMIMPIN yang akan di mintai pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan di mintai pertanggung jawabanya tentang kepimpinannya”

PENTINGNYA INTELEKTUALITAS DAN KOMITMEN DALAM HIDUP MANUSIA

       Qur’an Surat al-Mujadalah ayat 11
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang BERIMAN diantaramu dan orang-orang yang diberi ILMU PENGETAHUAN beberapa derajat…”

      Qur’an Surat al-Baqoroh Ayat 31
“Dan Dia MENGAJARKAN kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar”

      Qur’an Surat Fussilat ayat 30
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka ISTIQOMAH, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”

      Qur’an Surat ash-Shaff ayat 4
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang BERJUANG DI JALAN-NYA dalam BARISAN YANG TERATUR, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

       Qur’an Surat al-An’am 162
“Sesungguhnya SHALATKU, IBADAHKU, HIDUPKU DAN MATIKU hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”

f.        Qur’an Surat al-Mu’minun ayat 8
“Dan orang-orang yang memelihara AMANAT-AMANAT (yang dipikulnya) dan JANJINYA

0 komentar:

Posting Komentar